ATT MENA GOTT MEN GÖRA ONT, BIOENERGIN I FOKUS

31.07.2012 kl. 12:53
 

Det blev en längre paus i skrivandet. Avsikten var nog att också skriva under semestern men lite i analogi med rubriken så blev det planera mycket och göra lite.

Sommaren inleddes med Rio +20 som gav precis det som man väntade: en vante och inte ens en tumme.

Ju mera man grubblar över olika länders och regioners bioenergi riktlinjer, policyn eller vad man nu vill kalla det för,  desto mera tveksam känner man sig. Det verkar som de kretsar som kraftigt förespråkar ökad användning av bioenergi, dvs energi som produceras från växtbiomassa eller avfall från växt eller djurbiomassa sällan ger ett helhetsperspektiv på hur mycket uttag som skog och åkrar tål utan att utarmas. Det förblir också oklart om man avser att bioenergin skulle vara ett komplement till annan energi eller om man avser att mänskligheten bör klara sig på enbart bioenergi kompletterad med vatten-,  vind- och solenergi eller om man också kan tänka sig att tillåta fossil- och kärnenergi? Det skrämmande med det här slagets strömningar är den aningslöshet som tycks vara förknippad med dem.

Låt mig ta exemplet med etanoltillsats i bensin. Ytligt sett verkar det som en god ide´att tillsätta 5-10 % etanol i bensinen för att minska på utsläppen av koldioxid. Förutom att entanol inte har samma energivärde som bensin och att nettoeffekten efter all energikonsumtion som krävs för att odla råvaran, oftast masj, är liten eller negativ, tillkommer det faktum att majs utgör födobasen för ett antal miljoner fattiga mänskor i världen. Utan tillgång till majs skulle dessa mänskor svälta, vilket är precis vad som hände när man globalt började producera etanol av spannmål som majs istället för att använda den som föda. Debatten om bränsle vs föda tog fart när man i USA, uppmuntrad av flera länders bränslepolicyn, snabbt blev den största etanolproducenten i världen med majs som råvara, medan man i övrigt huvudsakligen producerar etanol av sockerrör på annat håll (spelar egentligen ganska liten roll av vilket slags växt man producerar etanolen). Mera än 40% av USAs majs går numera till etanolproduktion, upp från endast 5 % ett decennium innan. Den kraftiga uppgången sammanföll med den globala matpris krisen som drog upp priset på jordbruksprodukter till rekordnivåer 2007-2008. Priserna sprang i höjden på nytt 2010-2011. Trots att priset på övriga produkter sedermera sjunkit håller sig majspriset segt på hög nivå, mellan 100-150 % högre än i början av 2000-talet.

 

Resultatet av denna trend är att man, med motivet att öka energioberoendet och förhindra klimatförändringen, har orsakat ökad hungersnöd och fattigdom i utvecklingsländerna. Till på köpet har USA och EU infört subsidier för att stimulera produktion och användning av biobränslen i syfte att minska bruket av fossila bränslen. Tacknämligt nog har många på sistone börjat ifrågasätta miljöfördelarna med dessa åtgärder fämst med tanke på a) om produktion och konsumtion av biobränslen ss. etanol i verkligheten sänker netto konsumtionen av fossila bränslen och därmed utsläppen av CO2 samt b) de miljömässiga konsekvenserna på land, vatten och växt/djurliv. Man har även poängterat de indirekta oväntade konsekvenserna av ökad biobränsleanvändning. Flera analyser har bekräftat att högre matpriser, delvis en konskevens av ökad efterfrågan på biobränsle, kan öka risken för svält och fattigdom i U-världen. Emedan hunger och fattigdom är de stora bidragarna till död och sjukdom i världen kan det följaktligen antas att den ökade efterfrågan på biobränsle skulle skulle öka mortaliteten och sjukdomar globalt. Under sådana omständigheter skulle åtgärderna, som ursprunligen avsåg att minska hälsoeffekterna av den globala klimatförändringen i själva verket skulle motverka sig själv!

Hittade händelsevis en artikel publicerad i Journal of American Physicians and Surgeons vol 16, no 1, 2011 där man gjort en sammanställning på hur många ökade förlorade mänskoår pga sjukdom och ökad dödlighet som uppstod när matpriserna steg på grund av ökad produktion av bränsle-etanol. Baserat på WHOs studier kom man fram till att för varje miljon människor som lever i absolut fattigdom i u-länderna förekommer minst 5 270 dödsfall och 183 000 förlorade levnadsår pga fattigdomsrelaterad sjukdom. Genom att kombinera denna information med estimat över den ökade absoluta andelen absolut fattiga pga av etanolproduktionen sedan 2004, kom man fram till att minst 192 000 extra dödsfall och 6.7 miljoner förlorade levnadsår pga sjukdom uppkom under 2010. Dessa överskred klart WHOs uppskattade antal årliga dödsfall på 141 000 dödsfall och 5.4 miljoner förlorade levnadsår som uppstår pga av klimatförändringen. Således framstår det som fullt möjligt att policyn vars mål var att lindra följderna av en antagen klimatförändring i själva verket ökade andelen döda och sjuka i tredje världen.
Kommentarer (11)
Spamfilter
Skriv siffran 7 med bokstäver:
Nu förenklar du och bidrar tyvärr till mytspridningen. Lite trist av en annars intressant blogg. Först av allt - det produceras redan idag mat nog till 10 miljarder människor. Hunger och svält beror inte på global matbrist - utan på fattigdom, krig, korruption, dålig transport- och lagring. Matpriserna är historiskt LÅGA. 2007-2008 var vetepriset var endast en tredjedel av det pris det legat på under första halvan av 1900-talet. Lite historisk förankring,om jag får be... Detta låga pris är en av huvudorsakerna till att hälften av världens åkrar ligger obrukade idag. Kortsiktigt finns det förvisso en koppling mellan ökade globala matpriser från den rekordlåga nivån och hunger i vissa delar av världen - men du kan inte på allvar mena att du vill att vi ska fortsätta leva i en värld där människor är beroende av att USA och EU håller nere världsmarknadspriserna på en så låg nivå att hälften av världens åkrar ligger obrukade? För det är just så världen ser ut idag. De sk matkriserna i Mexico och nordafrika är helt onödiga - dessa länder har kapacitet att vara självförsörjande på livsmedel - men eftersom matpriserna hålls nere av EUs och USAs subventioner har många jordbrukare övergivit jorden och flyttat till städernas slum - där de fortsatt är beroende av subventionerade billiga matpriser (eller i Mexicos fall - illegalt tagit sig till USA). Därmed uteblir de nödvändiga jordbruksreformerna. Snittarealen för ett egyptisk jordbruk är 1,5 ha. Det har varit förbjudet att äga mer än 3 ha. Det säger sig självt att det inte går att investera i ett rationellt jordbruk då. En av vägarna bort från denna situation är att producera biobränsle för export. Biobränsleexport innebär att man skickar iväg en del av det kol, väte och syre som grödan tagit ur luften - men man behåller växtnäringsämnena och, faktiskt - en stor del av kolet, i marken. Matexport är däremot ingen väg framåt för tredje världen - den supersubventionerade matmarknaden kan de inte konkurrera på, och de behöver behålla näringsämnena på hemmaplan. därför är det bra att världens största bil-land USA börjar bygga en marknad för dessa bränslen - om de än gör det av andra orsaker än att hjälpa tredje världen. - - - Och jo - det spelar ganska stor roll vilken råvara man gör etanolen av. Använder man exvis sockerrör får man idag ut 9 ggr så mycket fossil energi som man sätter in (räknar man in den elproduktion som etanolfabriken ger, blir utbytet 25 ggr), med majs kan man få ungefär 4-5 ggr insatt fossil energi - USAs snitt ligger fortfarande en bra bit under detta eftersom man använder sina befintliga fabriker som byggts upp av helt andra anledningar än att spara koldioxid och energi. Och nej - 5-10 % (eller tom 15 %) etanolinblandning ger ingen skillnad i literförbrukning - det är alltså både en energibesparing och en koldioxidbesparing.
Anders05.08.12 kl. 04:38
Så du menar att det faktum att majspriset steg med flera hundra procent inte stämmer och att matkravallerna i Mexico inte hände? Bäste Anders, jag är rädd för att du blandar ihop äpplen och päron riktigt ordentligt. Menar du också att det inte spelar roll att markanvändningen, bl a regsnkogsskövlingen i Brasilien inte har en indirekt påverkan på vad som produceras om man i allt större utsträckning lägger befintlig åkermark under sockerrör och måste bryta ny mark för majs och andra matgrödor? Eftersom en del av mitt arbete omfattar beräkningar av miljönyttan av bl a biobränsle måste jag nog meddela avvikande mening när det gäller att använda grödor till biobränsleproduktion ur ett globalt perspektiv. Man skall definitivt inte binda upp sig i en produktion som bygger på energibärare av första generationen, det slutar med katastrof förr eller senare. Om man kan producera energi med hjälp av andra generationens teknologi där bioavfall ligger som bas kan saken komma i en annan dager. Du ryar om beroendet av USA och hur tingens ordning borde vara, men realiteten är att USA och Kanada är dom stora producenterna oavsett vad man önskar. Jag håller med om att subsidier är av ondo, men när du skriver om tredje världens problem är nog inte det den enda orsaken till låg produktion. Du kan säkert räkna ut det själv utan att jag berör det här. För övrigt: kan du ge mig en referens på ditt påstående om att hälften av världen åkrar ligger obrukade. Verkar som om du talar om en annan planet än jorden!? Ännu om export av biobränsle. Vem skall exportera biobränsle och till vem? Skall man transportera etanol mellan olika världsdelar eller avser du import av palmolja till Finland från Indonesien t ex? Hur länge tror du det kan pågå i så fall? Med en en tvinande oljeproduktion under de nästkommande årtiondena skulle det vara ganska oklokt att bli beroende av en ny råvara som det finns mycket mindre av än det nånsin har funnits olja. När det gäller din kommentar om att maten räcker till om det inte vore för krig och annat otyg så blir det lite tröttsamt. Kan det också vara så att krig bryter ut då mänskorna inte har en chans till en dräglig utkomst och tillräckligt med föda?
lillblad05.08.12 kl. 09:35
Du verkar inte ha mer än ögnat min kommentar, och jag undrar varför du är så upprörd. Vad är det med just etanol som väcker sådana oerhörda känslor? Majspriset har stigit rejält - jag har inte påstått något annat - men världsmarknadspriserna är fortfarande inte ens hälften av vad de var under början av 1900-talet - och fortfarande långt under produktionskostnaderna för de flesta icke-subventionerade bönder. Detta är en av de stora anledningarna till att hälften av jordens åkrar ligger obrukade (FAOSTAT). Mark är det ingen brist på. Det det är brist på är investeringskapital och vilja att genomföra jordbruksreformer. Och ingen kommer att satsa på dessa marker innan antingen livsmedelspriserna är höga nog att ge avkastning på investeringen eller det finns en annan gröda som ger avkastning. Biobränsle är en bra cash-generator för detta. Även om arealstatistiken naturligtvis är skakig så anser också så de mest pessimistiska bedömare (Doornbosch & Steenblik, 2008) att trots ökad befolkning, trots ökat köttätande, trots klimatförsämring, så finns ändå 440 Mha tillgängliga för biobränsle år 2050. De mer optimistiska (Woods 2007) anger över 1000 Mha medan Homan (2007) anser att det finns mer än 700 Mha högkvalitativ mark tillgänglig. Idag används drygt 2 Mha till biobränsle. Det finns alltså en rejäl potential för biobränsle. Visst var det matkravaller i Mexiko - men Mexiko var självförsörjande på majs innan USA började hårdsubventionera sina export av majs till Mexiko och gjorde mexikanska bönder arbetslösa med få alternativ utöver att försöka ta sig in i USA. Dessa åkrar finns fortfarande och kan lätt tas i bruk igen om bara världsmarknadspriserna tillåts stiga. Det är inte brist på mark - det är handelskrig som orsakade majskravallerna (åter - lite historisk bakgrund om jag får be - vilket land är majsens ursprungsland?). Vägen ut ur detta går via matpriser som speglar produktionskostnaderna - inte genom fortsatta subventioner. Och som sagt - så värst mycket mer mat finns ingen anledning att producera det finns redan mat nog - bättre att producera biobränsle, fiber och möjligen foder. Om regnskogsskövlingen hade haft minsta lilla samband med ökad areal sockerrörsodling så skulle knappast avverkningen minska drastiskt så som den gör - det där är vulgärargument som inte har något med verkligheten att göra. Varför skulle man inte exportera biobränsle? ska man inte heller exportera järn, aluminium, papper? Världens naturresurser är ojämnt fördelade - få stater har allt de behöver inom sina gränser och många har ett stort överskott av vissa resurser. Transporter och handel är det som jämnar ut olikheterna. Båttransporter är dessutom oerhört energieffektiva och kan gå på många olika förnybara bränslen
Anders06.08.12 kl. 16:07
Dessutom bör du nog uppdatera din producentkunskap. De fyra största majsproducenterna är USA, Kina och Brasilien, EU. Dessa svarar för 80 % av produktionen. De följs av Argentina, Ukraina, Indien, Mexiko - det omtalade... och Sydafrika. Kanada kommer numera först på 10:e plats. Exporten domineras av USA, Argentina, Ukraina, Brasilien som svarar för 80-85 % av dagens export. Men som sagt - vem som är exportör respektive importör har mest med subventionering att göra - flertalet länder har potential att vara självförsörjande men är det inte eftersom produktionskostnaderna överstiger det subventionerade världsmarknadspriset.
Anders06.08.12 kl. 16:41
Jag kan inte säga att jag är speciellt upprörd men det är så att etanolproduktion till transportenergi är en ekonomiskt och miljömässigt sett en förlustaffär. Du menar att etanolens energi innehåll kan ge ett netto i förhållande till mängden insatt fossil energi dvs ett positivt EROI som även vid pumpen och konsumentens tank ger mera energi än 1:1 oljeekvivalenter och jag, och många andra med mig, har kommit till slutsatsen att detta inte är möjligt. Hela produktionsinsatsen inkl energi till gödsel, brytning av apatit etc gör processen energimässigt olönsam. Etanolproduktionen är idag minst lika subventionerad som annan jordbruksproduktion och kommer så att förbli under överskådlig framtid. När det gäller jordbruksmark misstänker jag att dem du refrererar till talar om vad som är teoretiskt sett möjligt att bryta upp till odling, men det är väl knappast en önskvärd tillvaro med en artsammansättning som huvudsakligen går till att tjäna mänskans syften? Det är givetvis så att det går att ta mark i lantbrukets tjänst men systemekologiskt leder det till en totalkollaps om ekosystemens motståndskraft via arternas mångfald sätts ur spel.
06.08.12 19:56
Vad du och Du och "många med dig" anser har dessvärre inget stöd i forskningen. EROI ligger på de siffror jag angav enligt all publicerad forskning - se exv JRC 2011, eller Wang 2008. Läs de referenser jag angivit så tar vi en diskussion därefter. Det blir mycket mer fruktbar diskussion då. Biobränsle är långt ifrån okomplicerat och innebär en hel del fallgropar - men det är dumt att avfärda det på lösa grunder. Kom ihåg att alternativet till en välplanerad biobränsleanvändning heter oljeanvändning till sista droppen och därefter en energipanik som innebär att all tillgänglig bioenergi i vilken form det vara må kommer att användas ohejdat - DETTA är vad vi måste undvika. Det skulle fördärva större delen av den biologiska mångfald som finns kvar.
Anders06.08.12 kl. 20:17
Fick tyvärr inte upp Wang 2008, men JRC har jaggått igenom och inser inte vad som är nytt i den? Jag tror inte att diskussionen kommer att föra särskilt långt. Du tillhör då en skola som anser, oavsett att fakta talar emot etanol, anser att den skall tillverkas i stor skala. Jag har under åren bildat mig en annan uppfattning, även den baserad på forskningsresultat. Bla är etanolens energiinnehåll väsentligt mindre än bensinens och dieselns, vilket innebär att det krävs mycket större volymer etanol för att ersätta någondera bensin eller diesel. I ett skede när fossila vätskor börjar sina (vilket dom snarare tidigare än senare, se Aleklett Peeking at Peak Oil, Springer 2012) är det uppenbart att etanol inte kommer att kunna ersätta annat än en liten del av dem. Varför skall man tillverka en energibärare som inte på något sätt kan tillverkas i sådan mängd som skulle kunna ersätta dagens konsumtion av fossila transportbränslen därtill till ett högt pris. Flera etanolfabriker har lagts på is eller går dåligt ekonomiskt. De vettigaste sätten att sköta framtidens transporter vore förmodligen att producera el och värme i CHP anläggningar med biomassa av så oförädlad form som möjligt jämsides med MSR reaktorer. Med elen kan man ladda batterier. Om och när bränslecellerna kommer ut på marknaden kan dessa användas jämsides. Det problematiska är om man kan få tillräckligt med jordartsmetaller till batterier och elbilar.
Ruda06.08.12 kl. 22:44
Så talar en som har bestämt sig för att inte lyssna på fakta och som tydligen bestämt sig för att etanol är dåligt - även när fakta talar för motsatsen - och dessutom är ovillig att ta till sig fakta som kanske motsäger den förutfattade åsikten. Det var trist, men kanske inte går att ändra. JRC visar på EROI av olika produktionssätt och visar just på de siffror jag fört fram. Har du egna undersökningar som visar andra resultat så skicka in dem till JRC - de uppdaterar rapporten hela tiden. Wang jobbar på Argonne och är ansvarig för biobränsleforskningen där och sammanställer LCA för USAs biobränsleproduktion. Visst är bensin och diesel unikt energitäta bränslen - det finns inga alternativ som kommer i närheten av dessa. Allra minst väte eller batterier som du ju tydligen förespråkar- etanol är drygt 5 respektive 10 gånger så energitätt som dessa bränslen - var tog din logik vägen?. Jag tillhör dock skolan som anser att vi varken kommer att ha så värst mycket diesel och bensin i framtiden eller att vi ens ska använda all olja som finns - men du verkar här vara av en annan åsikt. Etanol kan inte ersätta all olja vi använder idag - det påstår ingen, men det är en av flera energibärare vi måste använda (el är en annan) - och kommer att använda oavsett din och min åsikt idag. Den avgörande skillnaden är dock om vi vill börja bygga ett uthålligt produktionssystem för en optimal mängd biobränsle, utveckla energieffektiva motorer anpassade till dessa bränslen och anpassa samhällets transportbehov efter den mindre mängden tillgänglig energi - eller om vi ska blunda och negligera detta och bara invänta att oljan tar slut - och då i förtvivlan och energipanik rafsa ihop alla biobränslen som går att komma åt - med åtföljande jordförstöring och förlust av biologisk mångfald - och dessutom ökade utsläpp av växthusgaser. - - - CHP är naturligtvis bra - i de fall man har avsättning för lågvärdig värme. Större delen av jordens befolkning har INTE det, och i kalla länder sjunker behovet av värme år från år pga bättre isolering och användning av geotermisk värme. Dessutom - menar du att tredje världen ska exportera biomassa till de länder som använder mest transporter? DET om något skulle utarma deras jordar och hålla kvar deras samhällen på en låg tekniknivå. Elbilar
Anders06.08.12 kl. 23:34
Vad jag har för åsikt om olja och fossila bränslen kan du se i mina tidigare inlägg. Frågan är vem av oss som har bestämt sig för vad. Oljan tar inte slut plötsligt utan produktionen sjunker långsamt. Vad min blogg ursprungligen handlade om var att antalet absolut fattiga ökade när majs började användas till etanolproduktion. Detta har konstaterats i flera undersökningar bl a inom WHO. Du påstår att hälften av den globala åkermarken är obrukad, vilket är totalt struntprat (kollade på nytt FAO statistik för att säkerställa att det inte är fel på mina ögon). I stället för att etanolproduktionen globalt skulle ha haft en positiv effekt, blev den negativ. Sedan har du i en alltmera häftig tonart hängt upp dig på än den ena än den andra detaljen. Jag hävdar, med underbyggda orsaker, att storskalig etanolproduktion inte kommer att vara positivt för världen ca. idag 1 miljard fattiga. Om du sedan vill dra in handelspolitik och andra drivkrafter som påverkar detta så väl bekomme. Det är just sådan saker som även i framtiden kommer att ställa hinder i vägen för en rättvisare fördelning av resurserna. Du verkar avsiktligt eller oavsiktligt lägga ord i min mun som är tvärtemot det jag skriver och har skrivit. Jag avslutar diskussionen här för min del eftersom du enbart verkar vilja polemisera för polemikens skull.
Ruda07.08.12 kl. 08:19
Så talar en som bestämt sig för en viss åsikt och inte är beredd att ta till sig vad fakta säger. Varenda en av dina "underbyggda åsikter" har jag vederlagt med fakta och referenser och dina åsikter har visat sig vara just åsikter utan faktabakgrund. Tyvärr bidrar du därmed till att vi fortsätter vår absurda oljeanvändning och energislöseri. Trist. Men i vilket fall - ta en ny titt på FAOSTAT, de visar exakt det jag säger.
Anders07.08.12 kl. 11:15
Satsningen på biobränsle innebär att vi kan fortsätta att köra förbränningsmotorbilar som om inget hänt och dessutom att oljan kommer att räcka längre - smart ? Att bränsleförbrukningen ökar med 60 % vid etanoldrift i bussar och 30 % i bilar är också en fördel för oljebolagen som tillverkar och säljer etanol samt i viss mån även transporterar etanol. Tillverkningen uppfyller dock inte alltid etiska krav som känt. Att den biologiska mångfalden förstörs av de enorma etanolodlingarna och att urbefolkningen fördrivs av företag som levererar "hållbar" etanol till Svenska bilar får vi väl ha överseende med: http://www.survivalinternational.org/news/6524
BL13.08.12 kl. 00:09
BL. Jag skall snart återkomma till detta.
lillblad13.08.12 kl. 20:12